جشن مهرگان، تجدید پیمان با مهر و روشنایی

  • پرینت
.بیانیه بنیاد میراث پاسارگاد به مناسبت جشن ملی مهرگان

جشن مهرگان، تجدید پیمان با مهر و روشنایی

امسال سی‌ونه سال است که ایرانیان اجازه‌ی برگزاری جشن مهرگان را ندارند؛ و همچنان مهرگان در سرزمین مادری‌اش بی جشن و بی سرود سر می‌کند؛ اما خوشبختانه مردمانی فرهنگ دوست همانند سال‌های گذشته در گوشه و کنار سرزمینمان و در شهرهای مختلف جهان مهرگان را، در حد توان خود، جشن می‌گیرند، همان‌گونه که مردمانی قرن‌ها سرسختانه برای حفظ این جشن‌های ملی و سنت‌های دیگر فرهنگ ایران‌زمین تلاش کرده‌اند و آن‌ها را تا به امروز پاس داشته‌اند.

آنچه مهرگان را به‌روز نگاه داشته، پیام انسانی و زیبایی است که در ریشه‌های این جشن وجود دارد و آن احترام و باور به مهر، به معنای «روشنایی و مهربانی» و همچنین تأکید بر «وفای به پیمان» است.

اسناد باقی‌مانده از دوران باستان و گفته‌های تاریخ نویسان تائید می‌کنند که در نزد ایرانیان دروغ، ویرانگری و پیمان‌شکنی، از گناهان نابخشودنی بوده است. این کلام که «پیمان‌شکن نابکار سراسر کشور را ویران می‌سازد» از «مهریشت»، نشانه‌ی روشنی از اهمیت این باورهای انسانی در فرهنگ ما است.

و چنین است که در فرهنگ ما، اهریمن و اهریمن‌صفتان دروغ می‌گویند و ویران می‌سازند؛ و در افسانه‌هایمان در همین روز مهرگان است که ضحاک پیمان‌شکن ِ دروغ‌گوی ِ ویرانگر، به دست کاوه‌ی شجاع ِ دادخواه و فریدون ِ نیک نهاد از تخت بیدادگری‌اش فرومی‌افتد، چراکه مهرگان روز روشنایی، راستی و نیکی است و بیدادگران را تاب نمی‌آورد.

بنیاد میراث پاسارگاد، همانند سال‌های گذشته، امسال نیز همراه با مردمان فرهنگ دوست سرزمینمان در سراسر جهان، مهرگان را گرامی می‌دارد و از همگان می‌خواهد تا پیمان تاریخی خویش را با روشنایی، مهر، نیکی و راستی پاس دارند. باشد تا راه برای بیرون راندن تاریکی، دروغ، پیمان‌شکنی و «نابکاری» از سرزمینمان هموار شود.


با مهر و روشنی
شکوه میرزادگی
از سوی بنیاد میراث پاسارگاد

www.savepasargad.com